Under følger en kortversjon av historien bak Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse, hele historien kan leses i Festskrift til CP-Foreningen, Hordaland, Sogn og Fjordanes 50-årsjubileum som kan lastes ned som PDF.

Bakgrunn

Den kjente bergenske reder Johan Ludwig Mowinckel var født i l870 og var i mellomkrigs-tiden statsminister for Venstre.  Han døde i Amerika i l943.  På l00-årsdagen for hans fødsel i l970 ville rederiet gi en minnegave til et samfunnsnyttig formål.  Einar Falck var styreformann i Johan Ludwig Mowinckels Rederi, og med Falck-familiens medvirkning ble denne gaven gitt til Cerebral Pareseforeningen, Hordaland, Sogn og Fjordane, til bygging av et nytt behandlingssenter for Vest-Norge. Gaven var på hele 3 millioner, og dermed hadde foreningen den egenkapital som trengtes til sine byggeplaner.

Forutsetningen var at det skulle opprettes en stiftelse i Johan Ludwig Mowinckels navn som skulle stå for bygging og drift av den nye institusjonen.  Denne stiftelsen ble etablert med fylkesmannens godkjenning og ble seinere driftsstyre for institusjonen. Cerebral Pareseforeningen fikk 3 medlemmer i dette styret og dessuten fikk Hordaland fylke, Bergen kommune og Universitetet i Bergen hver sin representant.

Vestlund Behandlingssenter åpnes l975

Byggearbeidene på Vestlund gikk programmessig og uten at en fikk vesentlige kostnads-overskridelser. Våren l975 kunne Vestlund Behandlingssenter delvis tas i bruk.  Kronprinsesse Sonja kastet glans over den offisielle innvielse sammen med fylkesmannen i Hordaland, Bergens ordfører og en rekke gjester.  En stor dag for Cerebral Pareseforeningen i Hordaland, Sogn og Fjordane.

Tidlig i l975 hadde CP-Foreningen knyttet til seg en lege i barnenevrologi – Per Kristian Anfinsen. Han kom fra Barneklinikken ved Haukeland Sykehus og hadde skaffet seg ytterligere erfaring med barnehabilitering i praksis ved Berg Gård i Oslo. Etter et studieopphold i Gøteborg gikk han i l975 inn i stillingen som overlege og leder på Vestlund. Sammen med fysioterapeut Borghild Kløve, som kom fra Fayehagen, og Hedda Riise fra Fagerås Gård ble de kjernen i det nye tverrfaglige teamet som ble bygget opp på Vestlund. Samtidig ble Sigurd Østgulen tilsatt som økonomisjef. Overlege Per Kristian Anfinsen var daglig leder for Vestlund i mer enn 20 år – så lenge Mowinckels Stiftelse sto for driften av institusjonen.

CP-Foreningens daginstitusjon på Fagerås Gård med alle sine aktiviteter ble overført til Vestlund, og en kunne etter hvert ta imot et større antall barn med hjerneskader, og det ble anlagt gode lekearealer for uteaktivitet.  Poliklinikken på Vestlund fylte et stort behov – ikke bare for Hordaland, men også for området nord til Stadt og for barn fra deler av Rogaland. Vestlund ble etter hvert en sentralinstitusjon for barn med hjerneskader fra hele Vest-Norge og statistikken for l980-90 årene viser at institusjonen hadde oppfølgningsansvar for mer enn 800 barn. I tillegg drev Vestlund Behandlingssenter en utstrakt kursvirksomhet for fagpersonale fra skoler og andre virksomheter som var engasjert med funksjonshemmede barn.  Fagteamet på Vestlund drev også en utstrakt ekstern virksomhet med rådgivning for helseinstitusjoner og skoler i distriktet og besøkte også familier med funksjonshemmede barn.

Fylket overtar Vestlund

I midte av l990 årene ble det bestemt fra sentralt hold at de privateide helseinstitusjoner skulle innordnes i den fylkeskommunale virksomhet.  Mowinckels Stiftelse måtte da gå i forhandlinger med Hordaland fylke om et økonomisk oppgjør.  Styrets formann Arild Takle ledet forhandlingene for Stiftelsen mens J. Sundvor representerte CP-Foreningen Vi hadde fått utført en ny taksering av hele Vestlund-anlegget, og en verdi på nesten 24 millioner ble utgangpunktet for forhandlingene.  Vår strategi var en tredeling av verdiene, – en del til fylket som hadde nedbetalt lånegjeld, en del til Haukeland Sykehus, som skulle stå for den videre drift av institusjonen, og den siste tredel skulle gå til Stiftelsen.  Denne løsning ble akseptert av Hordaland fylke, og Mowinckels Stiftelse fikk dermed ca. 8 millioner til nye oppgaver for funksjonshemmede barn og ungdom i vår region. Hybelhus og vaktmesterbolig ble utskilt og ble overtatt av Bergen kommune.  Boligene ble siden radikalt ombygget slik at kommunen her fikk et moderne avlastningshjem for funksjonshemmede.

Omdanning av J. L Mowinckels Stiftelse – årene 1996 – 2005

Etter at Vestlund var solgt til Hordaland Fylkeskommune var det nødvendig å foreta en omdanning av stiftelsen, ettersom grunnlaget for driften nå var vesentlig endret. Fra å drive Vestlund for fylkeskommunens penger, hadde stiftelsen nå fått «egne penger» i form av en grunnkapital på 8 mill. kr., etter at også boligene ved siden av Vestlund var solgt.

Bergen Kommune frasa seg sin representasjon i styret, og i det styret som nå ble oppnevnt satt Eirik Danielsen (leder), Kjellaug Sjøthun (nestleder), Einar G. Johannesen (kasserer), Rune Hansen og Per Erik Waaler, den siste som Universitet i Bergen sin representant (Barneklinikken).

Vedtektene ble omarbeidet og formålet todelt:

a) etablering og drift av egnete, tilrettelagte ferieboliger for medlemmer av Cerebral Pareseforeningen, avd. Hordaland og Sogn og Fjordane og pårørende.

b) bidrag i form av enkeltbevilgninger til tiltak som kan gi Stiftelsens målgruppe økt livskvalitet, herunder også til forskningsformål.

Feriested for CP-foreningen

Det startet umiddelbart et arbeid med å lokalisere et egnet feriested, noe som viste seg ikke å være helt enkelt, gitt de kriteriene som ble lagt. I et samarbeid mellom CP-foreningens og stiftelsens styrer ble målsettingene lagt, og blant de viktigste egenskapene som måtte være oppfylt var egen strandlinje, minimum tre mål eiendom, og at terrenget for øvrig var egnet for tilrettelegging.

Det ble reist på uttallige visninger, hovedsakelig nord (Lindås/Gulen) og sør til Tysnes. I flere år var en meget flott eiendom på Lindås aktuell, men verneinteresser hos fylkesmannen satte til slutt en stopper for dette. Endelig, i 2003 fant man en perle på Fagerland i Sveio kommune med 10 mål eiendom, 200 m. egen strandlinje, og en påstående hytte. Det var mange interessenter, og en var heldig som fikk tilslaget innenfor den vedtatte rammen. Samlet til kjøp og utbygging kunne stiftelsen disponere 1/3 av grunnkapitalen, pluss en del frie midler, til sammen ca. 3,5 mill. kr..

Den eksisterende bygningen ble tegnet om, bl. a. med en ny fløy med to tilrettelagte soverom og bad, samt nytt inngangsparti. Eiendommen var nær ferdig utbygget ved CP-foreningens 50-årsjubileum i november 2004, og her ble nøkkelen symbolsk overrakt fra stiftelsen til CP-foreningen, som tegn på at stedet framover står til foreningens disposisjon. «Furuneset» ble så åpnet for medlemsutleie 1. mai 2005, etter mange intense dugnadstimer. Stedet er meget godt tilrettelagt, og Hjelpemiddelsentralen i Hordaland var en god bidragsyter i form av  å stille hjelpemidler for funksjonshemmede til rådighet. På eiendommen er det asfaltert gangveisystem, helt ned til egen kai og strand.

Andre tiltak

Den andre delen av stiftelsens formål har vært bevilgninger til ulike tiltak for målgruppen (CP og lignende hjerneskader). Gjennom årene etter stiftelsens omdanning har det vært gitt mange bidrag til forskning, hovedsakelig til Barneklinikken. For øvrig har det vært bevilget til enkeltpersoner og fellestiltak, ikke minst via CP-foreningen, som i nesten årvisst har hatt ferie- og turprosjekter som har fått sin del.